Regulamin

Warunki Uczestnictwa
W Imprezie Turystycznej

"Obozy Gioko"

CELE IMPREZY 

 1. Rozpowszechnianie i popularyzacja obozów sportowo-rekreacyjnych jako atrakcyjnej formy spędzania czasu przez dzieci i młodzież.
 2. Popularyzowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie zróżnicowanych akcji charytatywnych wspierających fundacje, ośrodki pomocy i inne instytucje działające na terenie Polski.

ORGANIZATOR 

Spuro Radosław Owczarczyk ul. ul. Ibn Siny Awicenny 32/35, 54-619 Wrocław, NIP: 8871764845 REGON: 022507414.
Nr wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych: 952/12/2023, wpisany przez: Marszałek woj. Dolnośląskiego.
Ubezpieczenie: WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group, gwarancja ubezp. COR 364076.

DEFINICJE

 1. Impreza turystyczna - obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 18 lat.
 2. Organizator - Spuro Radosław Owczarczyk ul. ul. Ibn Siny Awicenny 32/35, 54-619 Wrocław, NIP: 8871764845 REGON: 022507414.
 3. Klient - osoba pełnoletnia będąca rodzicem, opiekunem prawnym Uczestnika lub osobą upoważnioną do zawarcia umowy z Organizatorem.
 4. Uczestnik - osoba niepełnoletnia, spełniająca wszelkie formalności zawarte w Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej lub/oraz na Stronie Internetowej www.gioko.pl
 5. Strona Internetowa - www.gioko.pl, z wszelkimi podstronami odsyłającymi do treści należących do Organizatora.
 6. Opłata wpisowa - należność finansowa ustalona między Organizatorem a Klientem, pokrywająca koszt udziału Uczestnika w Imprezie turystycznej.
 7. Karta Kwalifikacyjna uczestnika - zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży dokument gromadzący informacje niezbędne dla udziału Uczestnika w Imprezie turystycznej.
 8. Wychowawca - pedagog pełniący opiekę nad niepełnoletnimi Uczestnikami w trakcie trwania Imprezy turystycznej.
 9. Ośrodek - wybrane przez Organizatora miejsce odbywania Imprezy turystycznej, spełniające wymagania Straży Pożarnej, Państwowa Inspekcja Sanitarnej oraz Kuratorium Oświaty.
 10. Umowa - dokument potwierdzający warunki finansowe oraz zobowiązania stron pomiędzy Klientem a Organizatorem, dotyczący udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Obozy Gioko to obozy sportowo-rekreacyjne odbywające się na terenie całej Polski. Dokładne miejsca, terminy oraz dokładne szczegóły dot. aktualnych imprez turystycznych dostępne są na Stronie Internetowej.

WARUNKI I UCZESTNICTWO W OBOZACH GIOKO

 1. Prawo udziału w obozach Gioko mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia Imprezy turystycznej mają ukończone co najmniej 7 lat i nie więcej niż 18 lat - w przypadku Imprezy.
 2. Warunkami uczestnictwa są:

a) uregulowanie ustalonej przez Organizatora opłaty wpisowej najpóźniej trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną, bądź w ciągu jednego (1) dnia od zgłoszenia na mniej niż trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną.

b) złożenie u Organizatora oświadczenia oraz karty kwalifikacyjnej uczestnika, podpisanych przez Klienta (obowiązkowe potwierdzenie tożsamości opiekuna/rodzica/os. upoważnionej wymusza osobiste stawiennictwo z dokumentem tożsamości ze zdjęciem), potwierdzające zgodę na uczestnictwo w Imprezie turystycznej. Wzory dokumentów dostępne są na Stronie Internetowej Organizatora.

3. Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w Imprezie turystycznej, każdy Klient oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:

a) Uczestnik Imprezy turystycznej zobowiązuje stosować się do postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej , innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż, regulaminu ośrodka wypoczynkowego itp.) oraz do poleceń wychowawców.

b) Najpóźniej trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną, bądź w ciągu jednego (1) dnia od zgłoszenia na mniej niż trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną, przekaże Organizatorowi Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika (czytelny i podpisany skan drogą elektroniczną lub oryginał pocztą),
z zastrzeżeniem, iż:

 • Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania Imprezy turystycznej (np. zażywanie leków, uczulenia, specjalistyczna dieta, itp..) muszą być wpisane do Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika, bądź trwale do niej dołączone. Klient odpowiada za przekazanie Organizatorowi wszelkich informacji niezbędnych do zapewnienia uczestnikowi właściwej opieki, oraz w szczególności ponosi odpowiedzialność za dobór Imprezy turystycznej adekwatnie do wieku i stanu zdrowia uczestnika. Brak Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika uniemożliwia przejęcie opieki nad uczestnikiem przez wychowawcę - Klient musi w takiej sytuacji samodzielnie przetransportować Uczestnika na teren Imprezy turystycznej wraz z wypełnioną Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika.

c) Uczestnik posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie turystycznej, z zastrzeżeniem, iż:

 • Organizator nie zapewnia opieki Uczestnikom wymagającym wyższych niż minimalne, kwalifikacji wychowawców (przypadki niepełnosprawności, dysfunkcji, przypadłości, itp.) Ośrodek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klient powinien upewnić się przed podpisaniem umowy, czy opieka taka będzie przez Organizatora zapewniona i czy ośrodek jest odpowiednio przystosowany. Zobowiązanie do szczególnej opieki musi mieć formę pisemną. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji Uczestnika wymagającego szczególnej opieki w sytuacji braku kadry o odpowiednich kwalifikacjach. Skutki zatajenia informacji istotnych dla bezpiecznego pobytu obciążają Klienta i będzie on wezwany do niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy turystycznej.
 • Klient, będący opiekunem prawnym Uczestnika lub os. upoważnioną do zawarcia umowy z Organizatorem, zobowiązuje się do przeprowadzenia dokładnego sprawdzenia stanu zdrowia Uczestnika przed udziałem w imprezie turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia obecności pasożytów oraz innych problemów zdrowotnych, które mogą mieć negatywny wpływ na Uczestnika lub innych uczestników imprezy.
 • Klient zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o wszelkich istotnych kwestiach zdrowotnych Uczestnika, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych uczestników imprezy turystycznej, najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem lub niezwłocznie po ustaleniu na mniej niż 7 dni przed udziałem w imprezie.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, po rozpoczęciu imprezy turystycznej, obecności pasożytów lub innych problemów zdrowotnych u Uczestnika, które nie zostały zgłoszone przez Klienta, Klient akceptuje, że będzie obciążony uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez Organizatora w związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych lub leczniczych wobec Uczestnika oraz, w miarę potrzeby, wobec innych uczestników imprezy.
 • Koszty, o których mowa w pkt. iii, mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, kosztów leczenia medycznego, dezynfekcji, dodatkowej opieki nad Uczestnikiem, a także innych działań prewencyjnych podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Uczestnika oraz innych uczestników imprezy turystycznej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika na imprezę turystyczną lub do jego przedwczesnego odesłania do domu, na koszt Klienta, w przypadku stwierdzenia u Uczestnika problemów zdrowotnych, które mogą stanowić zagrożenie dla niego samego lub innych uczestników imprezy.

d) Uczestnik bezwzględnie będzie stosować się do poleceń wychowawców i zasad porządkowych przyjętych w placówkach oświatowych, oraz dotyczących bezpieczeństwa właściwych dla miejsca Imprezy turystycznej. W szczególności zabronione jest picie alkoholu, palenie tytoniu i stosowanie innych niedozwolonych używek oraz samowolne oddalanie z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Imprezy turystycznej oraz używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.

e) W wypadku naruszania zasad określonych w pkt. 3 ppkt a,d, Uczestnik może zostać wykluczony z dalszego uczestnictwa w Imprezie turystycznej, a Klient będzie wezwany do niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy turystycznej. W wypadku odmowy Organizator może przekazać Uczestnika miejscowym służbom porządkowym i opiekuńczym, na co Klient wyraża zgodę. Klient, jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej (Uczestnika) akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy kolonijnemu podopiecznego nie zwalnia z odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez niego.

f) Klient, jako os. upoważniona do zawarcia umowy z Organizatorem, rodzic lub opiekun prawny, osoby niepełnoletniej (Uczestnika) akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy kolonijnemu podopiecznego nie zwalnia z odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez niego. W tym:
- Zza świadome i celowe działania Uczestnika niezgodne z regulaminami (jak wandalizm, rozbój, kradzież, opuszczenie terenu obozu bez zgody), które doprowadzą do strat na rzecz innych uczestników, kadry wychowawczej, organizatora lub innych podmiotów i których nie obejmuje ubezpieczenie OC, odpowiedzialność do zadośćuczynienia spoczywać będzie na opiekunach prawnych uczestników, lub os. upoważnionej do zawarcia umowy z Organizatorem:
     - dla uczestników do 13 roku życia, w przypadku dochowania nadzoru przez wychowawców;
     - w przypadku niedochowania nadzoru, odpowiedzialność spoczywa na wychowawcy Uczestnika;

g) Klient jako os. upoważniona do zawarcia umowy z Organizatorem lub rodzic/opiekun prawny uczestnika biorącego udział w Imprezie turystycznej wyraża zgodę na jego udział we wszystkich formach aktywności opisanych w ofercie imprezy, świadomy jest również ryzyka związanego z uprawianiem sportów urazowych (bieg terenowy, wspinaczka, jazda na rowerze itd).

h) Wielkość bagażu Uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Kierowca ma prawo, w przypadku braku miejsca, odmówić zabrania nadbagażu. Bagaż należy opisać imieniem i nazwiskiem.

i) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które Uczestnik  zabierze ze sobą na wypoczynek nie zdeponuje ich u Organizatora – istnieje możliwość zdeponowania pieniędzy oraz sprzętów u wychowawcy (pieniądze podzielone na banknoty do wydawania każdego dnia) – pieniądze można zdeponować bezpośrednio przed wyjazdem na Imprezę turystyczną.

j) Bagaż lub sprzęt powierzony Organizatorowi, o wartości przewyższającej 500 zł, musi być zgłoszony Organizatorowi osobno. Organizator ma prawo odmówić przejęcia pieczy nad bagażem lub sprzętem większej wartości, jeśli nie został on dodatkowo ubezpieczony przez Klienta lub nie ma warunków do jego przechowywania (dotyczy również elektroniki użytkowej). Za niezgłoszony sprzęt Organizator nie bierze odpowiedzialności.

k) Klient proszony jest o ograniczenie kontaktu telefonicznego z uczestnikami do godzin popołudniowych, pomiędzy obiadem a blokiem zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo przejmowania do depozytu telefonów komórkowych uczestników itp. urządzeń zakłócających ciszę nocną lub dezorganizujących zajęcia, na co Klient podpisując umowę wyraża zgodę. Telefony komórkowe przejęte do depozytu wydawane będą w czasie pomiędzy pomiędzy obiadem a blokiem zajęć. Adresy ośrodków oraz telefony kontaktowe znajdują się na stronie www.gioko.pl oraz w treści umów.

l) Klient wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych Uczestnika oficjalnym partnerom i sponsorom Imprezy turystycznej (lista partnerów i sponsorów dostępna u Organizatora, po zgłoszeniu listownym wysłanym na adres Organizatora lub mailowo na adres kontakt@gioko.pl).

m) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

n) Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, udzielając tym samym Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm) oraz z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO, gdyż odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który mówi: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”. W rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych powyższe oświadczenie Uczestnika jest traktowane jako oświadczenie woli. Zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej, w związku z czym zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po zrealizowaniu Wydarzenia.

4. Odbiór Uczestnika z imprezy turystycznej przez rodzica/opiekuna, os. upoważnionej do zawarcia umowy z Organizatorem:
a) Klient, będący opiekunem prawnym Uczestnika, ma prawo do odebrania Uczestnika z imprezy turystycznej w dowolnym momencie.

 1. W przypadku odbioru Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora:
 • W przypadku skorzystania przez Klienta z powyższego prawa, Klient akceptuje, że nie przysługuje mu prawo do żądania zwrotu jakiejkolwiek części kosztów udziału Uczestnika w imprezie turystycznej, niezależnie od czasu trwania udziału Uczestnika w imprezie przed jej zakończeniem.
 • Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Organizatora o decyzji odbioru Uczestnika z imprezy turystycznej, w miarę możliwości z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za organizację powrotu Uczestnika do miejsca zamieszkania ani za pokrycie związanych z tym kosztów. Organizacja i pokrycie kosztów powrotu Uczestnika leżą wyłącznie po stronie Klienta.
 • Odbiór Uczestnika z imprezy turystycznej musi odbyć się w sposób zapewniający bezpieczeństwo Uczestnika, a także nie zakłócający przebiegu imprezy turystycznej dla pozostałych uczestników.

TRANSPORT UCZESTNIKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Organizator daje możliwość wykupienia Uczestnikowi miejsca w transporcie zbiorczym w drodze do miejsca odbywania Imprezy turystycznej oraz w drodze powrotnej.
 2. Wykupienie miejsca w transporcie jest nieobowiązkowe. Klient ma możliwość zorganizowania transportu Uczestnika we własnym zakresie.
 3. Środek transportu uzależniony jest od miejsca odbioru i dostarczenia Uczestnika oraz liczby uczestników podróżujących z danego miejsca. W przypadku mniejszej liczby uczestników niż przyjęte przez Organizatora minimum dla transportu autokarem, Organizator zastrzega sobie możliwość przewozu Uczestników następującymi środkami transportu: samochód osobowy, bus, PKP, PKS. W przypadku transportu z innych miast niż Wrocław i Poznań, Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ruchu wahadłowego, tj. użycia dwóch różnych środków transportu, np. Warszawa - Poznań transport PKP, Poznań - miejsce odbywania Imprezy turystycznej transport autokarem.
 4. Uczestnicy mają zagwarantowaną opiekę co najmniej jednego Wychowawcy podczas podróży.
 5. Wstęp do środka transportu przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest, przed wejściem do środka transportu wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości lub legitymacją szkolną z danymi osobowymi podanymi w umowie.

WARUNKI ZMIAN ORAZ REZYGNACJI (ROZWIĄZANIE UMOWY)

 1. Rozwiązanie lub zmiana umowy przez Klienta może nastąpić w każdym momencie i musi posiadać formę pisemną. Na zasadzie wyjątku, brak wpłat w terminach określonych w umowie oznacza niedotrzymanie warunków umowy skutkujące jej rozwiązaniem z winy Klienta, o czym Klient zostanie powiadomiony po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty drogą mailową.
 2. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia doręczonego do Organizatora drogą mailową (czytelny i podpisany skan) lub pocztą na adres siedziby organizatora. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty rzeczywistych, udokumentowanych kosztów poniesionych na przygotowanie imprezy, chyba że rezygnacja miała miejsce nie później niż 30 dni przed dniem wykonania usługi.
 3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych lub treści świadczeń objętych umową, z zastrzeżeniem, iż możliwość zmiany uczestnika obozu na innego można dokonać jeśli osoba zastępująca Uczestnika jest w zbliżonym wieku i tej samej płci, co uczestnik rezygnujący (o odstępie od tego zastrzeżenia decyduje Organizator).

WARUNKI REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEDOGODNOŚCI)

 1. Klient lub/i Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy turystycznej. Powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Niezgodność można zgłosić na miejscu przedstawicielowi Organizatora, w formie pisemnej.
 2. Po zakończeniu Imprezy turystycznej zgłoszenie niezgodności zawierające wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania należy złożyć mailowo bądź listownie bezpośrednio Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej. Zgłoszenie po tym terminie może istotnie utrudnić ustalenie stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji.

WARUNKI WYSTAWIANIA FAKTUR VAT

 1. Klient dokonujący opłaty wpisowej drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 2. Faktura będzie wystawiona na  życzenie Uczestnika na wskazany przez niego adres mailowy.
 3. Treść faktury obejmuje informację o rodzaju usługi (udział w obozie sportowmym) oraz nazwisko i imię uczestnika. Nabywcą wskazanym na fakturze jest osoba podana podczas rezerwacji przez Klienta, osoba płatnika nie jest wykazywana. Zgodnie z przepisami (Art. 106e. Ustawy o VAT) faktura nie zawiera pieczęci ani podpisu wystawcy.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Spuro Radosław Owczarczyk ul. ul. Ibn Siny Awicenny 32/35, 54-619 Wrocław, NIP: 8871764845 REGON: 022507414. Dane osobowe, które Klient przekazuje Spuro Radosław Owczarczyk w związku z zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej, Spuro Radosław Owczarczyk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczania i przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podstawą prawną przetwarzania są:

a) zgoda Klienta, wyrażana również w imieniu niepełnoletnich uczestników deklarowanych podczas rezerwacji imprezy turystycznej;

b) niezbędność posiadania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

f) Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umów o usługi turystyczne oraz konsekwencji prawnych z nich wynikających. Przetwarzane są następujące dane klientów i uczestników: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, oraz data urodzenia uczestnika, nr PESEL i informacje o szczepieniach i zaleceniach odnośnie opieki nad jego zdrowiem (Karta uczestnika wypoczynku zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży). Podanie danych osobowych Klienta i uczestników jest dobrowolne, ale konieczne z powodu wymogów prawnych oraz niezbędności dla zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej.

g) W celu realizacji obowiązków prawnych (np. meldunkowego) oraz świadczeń zawartych w umowie o udział w imprezie turystycznej niezbędne dane mogą być przekazywane organom publicznym oraz podwykonawcom usług turystycznych (ośrodki wypoczynkowe, służba zdrowia, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty wspomagające obsługę informatyczną Systemu Rezerwacji On-line, biuro rachunkowe obsługujące księgowość Administratora itd.), na co Klient w imieniu swoim i zgłoszonych uczestników również wyraża zgodę zawierając umowę.

h) Klient przekazując dane osobowe wyraża jednocześnie zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę/zgody na przetwarzanie danych Klient może w każdej chwili w całości bądź częściowo odwołać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, informując o tym Administratora drogą mailową na kontakt@gioko.pl lub w inny prawnie skuteczny sposób. Klient ma również prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego.

i) Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

j) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do realizacji umowy i w sprawach nieuregulowanych w umowie oraz do definicji pojęć użytych w umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 2. W przypadku nierozstrzygniętych sporów pomiędzy Organizatorem, a Klientem, sprawę rozstrzygnie zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c. sąd właściwy miejscowo - tj. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

Wersja regulaminu 1.5 z dnia 15.12.2023 r.